Eestis tasuta pakiautomaati saatmine alates 49€ tellimustele!

RENDI- JA KASUTUSTINGIMUSED

Rendi- ja kasutustingimused

1. Mõisted
1.1.Rendileping on Rentniku ja Rendileandja vahel sõlmitud kokkulepe, millega Rendileandja võimaldab Rentnikul tasu eest ja kokkulepitud perioodil (Rendiperioodil) kasutada Rendileandjale kuuluvat vara ja Rentnik kohustab vara kasutamise eest maksma Rendileandjale tasu e. Renti. Rendileping loetakse sõlmituks peale lepingu allkirjastamist ja rendimakse laekumist.
1.2.Tellija on isik, kes on avaldanud soovi sõlmida Rendileandjaga rendilepingut (tellimuse esitamine). Tellija sooviavaldusena käsitletakse ka Rendileandja e-poes (www.lapseheaks.ee) ostukeskkonnas tellimuse tegemist, sh kirjalike vormide täitmist ja nende edastamist elektroonilisel teel, sh tellimuse eest maksmist elektroonilise maksevahendi vahendusel.
1.3.Rendiese on rentnikule rendilepingu alusel kasutamiseks üle antav ja rendileandjale kuuluv ese.
1.4. Rentnik on füüsiline või juriidiline isik, kellega Lapse heaks OÜ on sõlminud rendilepingu.
1.5. Rendileandja on Lapse heaks OÜ.
1.6. Pooled on Rendileandja ja Rentnik.
1.7. Rendiperiood on Rentniku kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil teatatud ajavahemik, mille kestel on Rentnikul õigus Rendieset kasutada ja mille jooksul arvestab Rendileandja Renti.
1.8. Rent on Rentniku poolt Rendileandjale Rendiperioodi jooksul Rendieseme kasutamise eest makstav tasu. Renditasu on eelnevalt kokkulepitud ja nähtav kodulehel www.lapseheaks.ee
1.9. Tellimistingimused on Rendilepingu sõlmimiseks vajalikud eeltingimused, mis on nimetatud käesolevas lepingus ja mille kohta küsib Rendileandja infot Rendilepingu sõlmimise eelselt (Tellimuse esitamisel).
1.10. Toote kasutusjuhend on Renditoote juures esitatud nõuded Renditoote kasutamise ja hooldamise nõuete kohta.
1.11. Lepingutingimused on Rendilepingust, käesolevatest tingimustest, Tellimistingimustest (ka kampaaniate tingimustest) ja toote kasutusjuhendist tulenevad tingimused. Loetletud dokumendid on Rendilepingu lahutamatu osa.

2. Rendilepingut sõlmides kinnitab rentnik, et on esitanud Rendileandjale enda kohta tõese teabe, on tutvunud käesolevate tingimustega ja rendieseme kasutus- ning hooldusnõuetega ning kohustub neid täitma. Ühtlasi kinnitab rentnik, et kasutab rendieset omal riskil ning vastutab rendieseme kasutamisest tulenevate tagajärgede, sh võimalike kahjude eest, mis on tekkinud Rendileandjale, Rentnikule endale või kolmandatele isikutele seoses rendieseme kasutamisega. 

3.      Rentniku üldised kohustused
3.1. Rentnik kohustub kasutama Rendieset selle kasutusotstarbe kohaselt sihipäraselt, heaperemehelikult ja vastutustundlikult;
3.2. Rentnik kohustub tutvuma põhjalikult kasutusjuhendiga ning järgima käesolevates tingimustes Rendieseme või selle liigi kohta sätestatud kasutus-, hoolsus- ja hooldusnõudeid;
3.3. Rentnik kohustub jälgima rendieseme seisundit kasutamise vältel ja vältima rendiesemele kahju tekkimist. Rendieseme edasi laenutamine või kolmandale isikule võõrandamine on keelatud.
3.4. Rentnik kohustub kontrollima Rendieseme enda valdusesse saamisel Rendieseme komplekssust ja kasutamisvalmidust ning teavitama Rendileandjat Rendieseme kasutamist takistavatest asjaoludest viivitamatult telefoni teel (Tel nr (+372)55644833). Rendileandja nõudel tuleb Rendieseme puudust või selle kasutamist mittevõimaldavat asjaolu kirjeldada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post, sms, messenger jms).
3.5. Rentnik kohustub teavitama Rendileandjat koheselt Rendieseme Rendiperioodi ajal kahjustumisest või riknemisest või muudest selle kasutamist takistavatest asjaoludest.
3.6. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale Rendiesemele selle kasutamise käigus tekkinud kahjud, mis ei tulene Rendieseme enda ebakvaliteetsusest või tootjadefektist (Kahju hüvitamise kohustuse kaasa toovate asjaolude näitlik loend: sisselõiked terariistadega, põletusaugud, eemaldamatu Rendieset rikkuv aine, eemaldamatu määrdumine jms).
3.7. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale Rendiesemele kasutustingimustele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud kahju. Kui rendiese on muutunud rentniku tegevuse või tegevusetuse tagajärjel kasutamiskõlbmatuks, on rentnik kohustatud rendileandjale hüvitama rendieseme väärtuse. Rentnik vastutab Rendileandja ees ka rendieseme varguse või kadumise eest rendiperioodil ning kohustub eelmärgitud juhtudel hüvitama Rendieseme väärtuse.

4.      Rendieseme kättesaamine ja tagastamine.
4.1. Rendileandja kohustub Rendieseme Rentnikule üle andma selliselt, et Rentnik saaks Rendieseme kasutamist alustada Rendiperioodi alguses. Eelnimetatud kohustus ei kehti, kui Rendieseme hilisem üleandmine sai võimalikuks Rentniku enda tegevuse/tegevusetuse tõttu.
4.2. Rendieseme üleandmisega viivitamisel Rendileandja süü tõttu on Rentnikul õigus nõuda Renditasu tagastamist päevade eest, mil Rendieseme üleandmine oli Rendileandja süü tõttu viivituses. Eeltoodu ei kehti käesolevate tingimuste punktis 4.1. teises lauses märgitud olukorras.
4.3. Rendieseme saamisel on Rentnik kohustatud mõistlikkuse piires kontrollima ja veenduma Rendieseme komplekssuses ja seisukorras. Avastatud puudustest tuleb Rendileandjat koheselt informeerida vastavalt käesolevate tingimuste punktile 3.4.
4.4. Rendieseme kättesaamine toimub vastavalt kokkuleppel Rendileandjaga. Rendiese tuleb Rendileandjale tagastada Rendiperioodi lõppemise päeval Rendileandjaga eelnevalt kokku lepitud ajal. Rendieseme kättesaamise ja tagastamise koht on Rendileandja juriidilisel aadressil Rapla maakond, Kuimetsa küla, Vainola, kui pole kokku lepitud teisiti.
4.5. Renditähtaja ületamisest on Rentnik kohustatud viivitamatult informeerima Rendileandjat. Renditähtaja ületamisel kohustub Rentnik Rendileandjale viimase nõudel tasuma leppetrahvi. Leppetrahvi suuruseks on rendieseme eest Rendiperioodil makstav ühe päeva kokkulepitud tasu iga Rendieseme tagastamisega viivitatud päeva eest. Rendi hinnakiri on avaldatud Rendileandja veebilehel www.lapseheaks.ee   
4.6. Rendiese tuleb tagastada komplekksuses, milles Rendiese oli Rentnikule üleandmisel.
4.7. Rendiese peab tagastamisel olema puhastatud mõistlikus ulatuses (väljaarvatud jäätisemasin), st Rendiese ei tohi olla kaetud pori, savi, lindude väljaheidete vms raskesti eemaldatavate ainetega. Rendiese tuleb tagastada kuivana.
4.8. Määrdunult tagastatud Rendieseme korral on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 10 € iga määrdunud 1dm2 kohta. Märjalt tagastatud Rendieseme puhul on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 20€ iga märja Rendieseme eest.
4.9. Rendieseme ebasobilikus seisukorras (Rendiese on kahjustunud, määrdunud või kuivatamata) või puudulikus komplekssuses tagastamisel kohustub Rendileandja informeerima Rentnikku hiljemalt 24 h jooksul ning teavitama oma nõuetest.

5.    Rendieseme kasutamise hoolsusnõuded
5.1. Rentnik kohustub Rendieset kasutama selle sihtotstarbe kohaselt, heaperemehelikult ja vastutustundega, ilmutades Rendieseme kasutamisel samasugust hoolt nagu endale kuuluva  eseme puhul. Vältida tuleb Rendieseme mistahes kahjustamist või halvendamist, mis väljub tavapärase kulumise piirest.         
5.2. Lapse poolt Rendieseme kasutamisel peab olema tagatud lapse järelevalve. Rendileandja ei vastuta Rendieseme kasutamisest lapsele või selle kasutajale tekkinud kahju eest. Rendiesemele alaealise poolt tekitatud kahju eest vastutab tema vanem (vanemad) või seaduslik hooldaja.
5.3. Rendieseme kasutamisel tuleb jälgida, et kinnitusvaiad ja –nöörid oleksid kinnitatud piisava tugevusega, et vältida telgi või Batuudi kahjustumist tuule tõttu. Vajadusel tuleb kinnitusi järele pingutada või lõdvendada.
5.4. Rendiesemel ei ole lubatud teha lõket või kasutada lahtist tuld (v.a. gaasipriimus või –pliit söögi tegemiseks)
5.5. Rendiesemel ei ole lubatud suitsetada (sh suitsetada vesipiipu või muid suitsetatavaid aineid).
5.6. Rendieseme terariistade või muude teravate esemete kasutamisel tuleb jälgida, et selliste esemete kasutamisega ei kahjustataks Renditavaid esemeid.
5.7.  Vältida tuleb Rendieseme määrdumist toiduainetega, õlide, värvide, mulla, muda, rohu jms määrivate ainetega. Määrdumisel tuleb määrdunud koht koheselt puhastada.
5.8. Rendieseme Rendileandjale tagastamiseks pakendamisel tuleb jälgida, et pakkekotti saavad ka kõik lisakomponendid (vaiad, nöörid, jms). Puuduvad komponendid tuleb Rendileandjale hüvitada.

Rendileandja                                                    
Nimi: Lapseheaks OÜ                                      
Allkiri:

Renditav ese/esemed:
Rendi algus:                                                       
Rendi lõpp:
Asukoht:

Rentik
Nimi:
Allkiri:

Kuupäev:

Jälgi meid Instagramis

12   379
9   85
8   128
22   161
SAA ESIMENE OST 10% SOODSAMALT!
Ole esimene, kes saab infot uute toodete, eripakkumiste ja allahindluste kohta.